Gazetka parafialna

Będziesz miłował Pana Boga swego... Będziesz miłował bliźniego Twego

Słowo, które staje się życiem
Nasza wiara jest miłością, w której obecny jest wymiar ludzki, ale też boski. „Które przykazanie w Prawie jest największe?”. Co jest dla nas rozstrzygające? Co jest najważniejsze, aby móc się stać Kościołem Chrystusowym? Tak samo jak w czasach Jezusa, również dzisiaj powracają wątpliwości. Człowiek pragnie wiedzieć, co ma kluczowe znaczenie dla jego życia, ponieważ u każdego z nas pojawia się ryzyko zagubienia pomiędzy rozmaitymi obowiązkami, zawsze „ważnymi”.
Jezus przywołuje Miłość Boga, łącząc ją ściśle i zrównując z miłością człowieka. Miłość podsumowuje Prawo i nauki proroków. Jezus wysuwa tę tezę i wypełnia swoim życiem. Jezus jest dla nas jednocześnie wzorem do naśladowania i okazją, by rozpocząć nowe życie, stawiając w centrum człowieka: chcesz kochać Boga? Pokochaj Jego stworzenie! Chcesz kochać człowieka? Kochaj Boga!

Chiara Lubich porównywała to do drzewa: korzenie symbolizują miłość wobec Boga; korona jest jak miłość wobec człowieka. Wiadomo, że im bardziej rozrastają się pod ziemią korzenie, tym bardziej rozrasta się korona. Im mocniej rozrasta się korona, tym głębiej muszą rozwijać się korzenie. Kochać Boga całym sercem oznacza miłować go bez półśrodków, bez przeciętności. W ten sam sposób będziesz miłował swojego przyjaciela, krewnego, biedaka napotkanego po drodze. Będziesz go miłował bez kalkulacji, bez fałszu. Jak zwykł mawiać wielki myśliciel francuski Maritain: „By dobrze żyć, wszyscy mamy potrzebę wielkiej miłości”.

Giovanni Battista C.


EWANGELIA

(Mt 22,34-40)

 Na pytanie faryzeusza o największe przykazanie Chrystus przypomniał o miłości Boga do bliźniego. Pana Boga należy kochać nade wszystko, z całej swej istoty, a bliźniego jak siebie samego. Na tym opiera się cała nauka Prawa i Proroków. To wypełni doskonale sam Zbawiciel – Jezus Chrystus. Teraz wzywa nas, aby Go naśladować.

CZYSTE I BRUDNE INTERESY

Kiedy zdecydowałem się otworzyć firmę zajmującą się gospodarką przestrzenną, wielu ludzi ostrzegało mnie, że bez znajomości wśród urzędników państwowych nie uda mi się wygrywać przetargów i odnosić sukcesów.
Zdecydowaliśmy jednak ze wspólnikami, że będziemy zawsze postępować zgodnie z zasadami moralnymi – uczestniczyć w przetargach na czystych zasadach, nie oferując urzędnikom żadnych korzyści, nawet kosztem porażki.

Przy okazji pierwszego wygranego przedsięwzięcia publicznego, otrzymaliśmy w momencie podpisywania umowy żądanie wręczenia łapówki pod groźbą nieotrzymania danych niezbędnych do realizacji naszego zlecenia. Po burzliwej dyskusji z innymi firmami pracującymi przy tym projekcie, zdecydowaliśmy się odmówić zapłaty.
Konsekwencji jednak nie było: podpisaliśmy umowę i otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

E.C.


Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21)

Słowo, które staje się życiem.
Jedną z najmocniej dyskutowanych obecnie na świecie kwestii jest związek między polityką a wiarą. Wiara, nawet jeśli dostrzega w historii ślady działalności Boga i umie wydawać własne sądy o pewnych zdarzeniach, nie może negować czy lekceważyć odpowiedzialności i władzy, które są dane człowiekowi. Wierzący musi „oddać Bogu to, co należy do Boga”, ale również „cezarowi to, co należy do cezara”. Koleje historii zależne są od człowieka, który wyznacza je przede wszystkim poprzez władzę polityczną. Do niej należy promowanie i obrona wspólnych dóbr. O tyle, o ile jej funkcje są dobrze interpretowane i nie wykraczają poza zakres swoich kompetencji, wiara ma obowiązek uznawania tejże władzy, akceptowania jej i doceniania.
W odpowiedzi na przewrotność pytania faryzeuszy, Jezus nie staje ani po jednej, ani po drugiej stronie. Kładzie nacisk na drugą część swojej wypowiedzi. Zapytano go o cezara, ale on mówi o Bogu. Każdy niech zostanie na swoim miejscu, a Bóg nad nimi wszystkimi: jemu zawdzięczamy wszystko, także dzieła cezara. Nie jesteśmy panami niczego, ponieważ wszystko zostało nam dane. Jesteśmy dłużnikami Boga i innych: rodziców, przyjaciół, historii, kultury, pracy; nawet w chlebie codziennym odnajdziemy ślady pracy wielu rąk, także ręki Bożej. Starajmy się więc być darem: cezarowi przysługują pieniądze, Bogu cała postać ludzka ze swoim sercem, umysłem i siłami. „Oddawać” oznacza lśnić obecnością Boga, który jest we mnie.
W tym tygodniu spróbuję zadać sobie pytanie: do kogo należy moje serce?

Giovanni Battista C.


EWANGELIA
(Mt 22,15-21)

Pan Jezus uczy szacunku wobec władzy świeckiej, ale przypomina o tym, że wszystko zależy od Boga. Jemu trzeba oddać wszystko, a ludziom to, co im się należy – płacić podatki, zabiegać o dobro ludzkiej społeczności, świadczyć, że są dobra wyższe od chwilowej ziemskiej pomyślności, dzielić się miłością, którą otrzymujemy od Boga.

Dzień Jedności Parafialnych Rad Duszpasterskich

W sobotę 14 października br. odbył się pierwszy w historii katowickiego Kościoła Dzień Jedności Parafialnych Rad Duszpasterskich. Do Katedry Chrystusa Króla tłumnie przybyli świeccy członkowie PRD wraz ze swymi proboszczami. Był czas na wspólny różaniec, ciekawe konferencje i mszę świętą z homilią arcybiskupa Wiktora Skworca. A na zakończenie zebranych zaproszono na wspólne rozmowy i poczęstunek w obszernych korytarzach pobliskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Jedną z konferencji poprowadził ks. dr Adam Pawlaszczyk. Na wstępie nawiązał do mądrej przypowiastki: „Bardzo dawno temu w Chinach żyło sobie dwóch przyjaciół. Jeden z nich potrafił pięknie grać na harfie. Drugi był niezwykle utalentowany w bardzo rzadkiej sztuce słuchania. Kiedy pierwszy z nich grał i śpiewał o górach, drugi mówił: – Widzę te góry, tak jakby stały przede mną. Kiedy pierwszy wyrażał swoją muzyką dźwięk strumienia, drugi słuchał go i potwierdzał: – Słyszę jak woda przemyka pośród kamieni. Ale pewnego dnia ten, który umiał słuchać zachorował i wkrótce zmarł. Jego przyjaciel przeciął struny harfy i nie grał już nigdy więcej. Istniejemy jedynie wtedy, kiedy ktoś nas słucha. Najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi to «naprawdę» wysłuchać go”. W ten sposób zobrazował rolę Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która ma jedynie głos doradczy, ale trzeba umieć go słuchać. Ważne, aby ludzie świeccy i duszpasterze współdziałali razem i w jedności dla dobra Kościoła, dla dobra wspólnego. I koniecznie z duchem Chrystusa.

Kolejną konferencję poprowadził ks. Roman Chromy – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego katowickiej kurii, który powiedział: „Wszyscy kochamy Kościół. Codzienne zadania i obowiązki łączymy z zaangażowaniem w nasze wspólnoty parafialne. Nieraz z wielkim poświęceniem i oddaniem. Każda miłość potrzebuje jednak powrotu do jej źródła. Źródłem jest Chrystus, ten który teraz wychodzi nam na spotkanie. Powierzmy mu nas samych i nasze wspólnoty”. Następnie zapoznał zebranych z podstawowymi założeniami do realizacji dwuletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce pod hasłem „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ (2017–2019). Podkreślił, że w pierwszym roku 2017/2018, tj. od Adwentu br. towarzyszyć nam będą słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Ten zwrot w stronę Pięćdziesiątnicy stwarza nam szansę ponownego odkrycia Osoby Ducha Świętego, jego owoców i darów, dzięki którym możemy wyznać: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). W chrześcijańskiej praktyce obdarowanie Duchem Świętym uzdalnia wierzącego do świadectwa o Chrystusie, szerzenia i obrony wiary, a także do odkrywania miejsca we wspólnocie Kościoła i zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Jesteśmy ponadto wezwani do duchowego wzrostu poprzez pogłębienie skutków sakramentu bierzmowania i zastosowanie ich w procesie wzrastania do dojrzałości chrześcijańskiej. Adresatami tego programu duszpasterskiego są wszyscy ochrzczeni. Ks. Chromy zapowiedział, że każda parafia otrzyma pięć tematycznych zeszytów: teologiczno-pastoralny, homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny i maryjny.

W trakcie spotkania bardzo serdecznie zebranych przywitał także proboszcz Katedry Chrystusa Króla ks. dr Łukasz Gaweł, wyrażając jednocześnie wdzięczność wszystkim wspólnotom parafialnym za wsparcie finansowe prac remontowych w tej świątyni Matce. Zwrócił uwagę na nowe okna w kopule katedry z pięknymi witrażami i zaprosił na listopadowe uroczystości odpustowe.

Po mszy św. ks. dr Grzegorz Strzelczyk omówił etapy realizacji Uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Na pierwszym miejscu wymienił konieczność otwarcia każdego kościoła w ciągu dnia. Poprosił, aby na posiedzeniach PRD rozpoznać aktualną sytuację parafii i zastanowić się, jak docierać do ludzi oddalonych od Kościoła (podobno 50% nie pojawia się w kościele), jak głosić Jezusa i dawać o Nim świadectwo, jak uczyć modlitwy i odpowiedzialności za parafię, jak rozeznać uzdolnienia i charyzmaty parafian.
Dzień Jedności Parafialnych Rad Duszpasterskich zakończył się spotkaniem na Wydziale Teologicznym UŚ, gdzie można było porozmawiać i spożyć przygotowany przez wolontariuszy poczęstunek. Następne tego typu spotkanie zaplanowano za pięć lat, tyle bowiem trwa kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Krystyna Kajdan
P.S.
Zdjęcia: K. Pawlaczyk/ks. sk


Postawieni na straży winnic!

(Homilia Arcybiskupa Wiktora Skworca wygłoszona w czasie Dnia Jedności Duszpasterskich Rad Parafialnych)

1. Dzisiaj, jako modląca się wspólnota archidiecezjalnego Kościoła, przeżywamy dzień jedności Parafialnych Rad Duszpasterskich. To – pierwsze takie spotkanie Przewodniczących, ich Zastępców i Sekretarzy Rad Duszpasterskich, wyłonionych w niedawnych wyborach do tego gremium.
Gratuluję wam wyboru, nominacji, za którymi kryje się zaufanie i błogosławione owoce waszej wcześniejszej pracy dla parafii. To dzięki ofiarnej obecności we wspólnotach parafialnych, wynikającej ze świadomości odpowiedzialności za Kościół i losy Ewangelii, zostaliście zauważeni, poznani i wybrani.
Szczególną formą waszej odpowiedzialności będzie teraz wasze działanie w Parafialnych Radach Duszpasterskich, do których zostaliście włączeni. W przysiędze składanej na ręce Proboszcza wypowiadaliście takie słowa przyrzeczenia:
„Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.
Praca na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła, to nadrzędne cele działania każdego członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ważne jest w tym przypadku słuchanie głosu sumienia, w którym rozbrzmiewa głos Boga pomagający człowiekowi wybierać między dobrem a złem. Właściwie uformowane sumienie nakazuje nam zawsze stawać po stronie dobra, sprawiedliwości i prawdy; nawet za cenę własnego poniżenia czy cierpienia. Na wzór błogosławionych, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go, wy wszyscy, jako członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich jesteście wezwani w do obrony Chrystusa i Jego Kościoła we współczesnym świecie, który tak szybko i bezpodstawnie oskarża uczniów Chrystusa, tylko dlatego, że myślą inaczej, albo że są wyrzutem sumienia dla tych, którzy chcieliby żyć tak, jakby Boga nie było. Jesteście powołani do dawania czytelnego świadectwa wartościom ewangelicznym! W pieśni napisanej przez Romana Brandstaettera, zatytułowanej Nikodem czytamy:
Boję się na równi dobra i zła,
Bo wymagają one ode mnie dokonania wyboru.
Najchętniej patrzyłbym przed siebie
Obojętnym wzrokiem i z równym spokojem
Przyglądałbym się dobru i złu.
Ale pomyślałem:
„Powinienem przejść na stronę dobroci
Jak na stronę szlachetnego przeciwnika”.
Drodzy Członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich!
2. Jesteście po właściwej stronie. Łączy nas wszystkich troska i odpowiedzialność za Kościół. Aby to zadania realizować potrzeba odwagi. Potrzeba odważnych, którzy dają pierwszeństwo słowu Bożemu, którzy upominają się o sprawiedliwość i prawdę. Podejmując współpracę z duszpasterzami, przede wszystkim z proboszczami, na rzecz wspólnot parafialnych, stajecie się świeckimi apostołami, których świadectwo życia nie pozostaje bez wpływu na postawę pozostałych członków wspólnoty parafialnej.
Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Katowickiej Parafialna Rada Duszpasterska za swój podstawowy cel ma „współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty” (Statut, p. 2).
Zadaniem Rady jest współpraca z duszpasterzami nad budową Królestwa Bożego w naszych wspólnotach wiary. To nam duszpasterzom dziś w Godzinie Czytań powiedział w swojej homilii Grzegorz Wielki, papież:
„Zatrzymujemy godność, a pomijamy zobowiązania godności. Ci, którzy nam zostali powierzeni, opuszczają Boga, a my milczymy; pogrążyli się w nieprawości, a my nie wyciągamy pomocnej ręki”.
Drodzy Bracia – jesteśmy – jak mówi papież Grzegorz Wielki – postawieni na straży winnic! Na tej strażnicy nie jesteśmy sami – mamy – jak widać w tej katedrze – wielu sprzymierzeńców! Patrząc z tej perspektywy byłoby niewłaściwością dopuszczanie dysonansu między duszpasterzem a świeckimi członkami Rady. Chrystus Pan formował swych uczniów w innym duchu. Duch miłości i służby stanowi cechę wyróżniającą wspólnoty chrześcijan. Jeśliby zabrakło tego ducha w naszych działaniach, znaczyłoby to, iż odeszliśmy od Prawdy Chrystusowej, od wspólnej troski o winnicę Pana! Istnieje obszerna dziedzina wspólnego zatroskania o stan naszych parafii – od diagnozy poczynając. Istnieje szeroka możliwość inicjatyw, które przy dobrej woli można podjąć, zarówno tych inspirowanych uchwałami II Synodu jak i programem duszpasterskim Kościoła w Polsce. Pośród przybywających wyzwań, najbardziej podstawową sprawą pozostaje budowanie wspólnoty parafialnej w oparciu o udział w Eucharystii. To troska o nią powinna nam zmobilizować do utworzenia w każdej parafii zespołu liturgicznego (372).
Nieustannym wyzwaniem dla Rad Duszpasterskich jest wspieranie kapłanów w trosce o dzieci, młodzież i seniorów, o istniejące w parafii grupy formacyjno-modlitewne. W znacznej mierze to od waszego zaangażowania i współpracy zależy dynamika życia religijnego w parafii oraz rozwiązywanie bieżących problemów duszpasterskich. A jest ich wiele – kto ma otwarte oczy – widzi sprawy rodziny, dostrzega usychanie latorośli na winnym krzewie parafii, na co wskazuje m.in. procent określający udział parafian w niedzielnej Mszy św. Wszyscy mieszkańcy parafii powinni odczuwać troskę pasterza i współ-parafian o siebie. I wszyscy powinni być o tej trosce informowani; dlatego ważna jest wewnątrz-parafialna komunikacja; podobnie i wewnątrz-dekanalna, jako odpowiedź na powszechne zjawisko mobilności!
Bracia i Siostry!
Trwająca wizytacja kanoniczna w parafiach dekanatu piekarskiego przekonuje, że w naszych górnośląskich parafiach są „peryferie” materialnej i moralnej nędzy, do których nie dociera światło Ewangelii ani pełne nadziei wezwanie Zbawiciela: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28); a kiedy oni już nie przychodzą do parafialnego wieczernika trzeba iść do nich z serdecznym zaproszeniem na ucztę Baranka. Pytał Pan proroka Izajasza: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie! (I 6,8). Oto ja poślij mnie! Tak bracia i siostry – członkowie PRD – są w sprawach Ewangelii, Kościoła i parafii – „na posyłki”. Tak działają np. osoby należące do Legionu Maryi, apostołując od drzwi do drzwi! Naszym wspólnym staraniem powinno być dążenie, aby w kręgach oddziaływania parafii znaleźli się wszyscy mieszkańcy parafii! To od was Bracia i Siostry, zależy czy parafia będzie wspólnotą wspólnot, a wszystkim ją tworzącym będzie zależało na tym, aby trwać w komunii z Bogiem i bliźnimi.
Szczególne miejsce w każdej wspólnocie parafialnej zajmują chorzy i cierpiący. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej encyklice o nadziei zapisał słowa: „Zasadniczo miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i cierpiącego” (Spe salvi 38). Ważną rzeczą jest zaangażowanie wszystkich parafian, przy współpracy z parafialną Caritas, na rzecz osób, które z racji swego wieku i krzyża choroby pozostają w domach. Od dobrej woli nas wszystkich zależy również to, czy osoby te będą mogły regularnie spotykać się z Chrystusem w Komunii Świętej. W wielu parafiach naszej diecezji chorzy mogą w każdą niedzielę jednoczyć się z Jezusem, pozostającym wśród nas pod postacią chleba, dzięki posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich wielu jest byłych lub obecnych członków Parafialnych Rad Duszpasterskich..
Drodzy Bracia i Siostry!
„Podobało się bowiem Bogu uświęcić i zbawić ludzi nie pojedynczo … lecz uczynić z nich lud, który by Go poznał w prawdzie i Mu służył” (LG 9).
Pozostajemy wspólnotą uczniów Chrystusa, która przemierza drogę ku naszej wspólnej Ojczyźnie w niebie. Na tej drodze jesteśmy sobie nawzajem potrzebni – duchowni i świeccy. Pracując wspólnie, współdziałając we wszystkim – jak przystało na chrześcijan – możemy skutecznie zmieniać oblicze tego świata. Jedność jest potężną siłą, o którą rozbijają się nie tylko wrogie systemy i ideologie, ale przede wszystkim siły zła. Źródłem naszej jedności jest sam Jezus Chrystus. To On, w Modlitwie Arcykapłańskiej prosił za wspólnotę swoich uczniów – uczniów wszystkich czasów – „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Podejmujmy z przejęciem i zaangażowaniem trud budowania jedności i zgody w środowiskach naszych wspólnot parafialnych. Pamiętajcie, że to, co nas łączy w przestrzeni wiary jest najważniejsze; dlatego nie służymy pod sztandarem żadnej partii politycznej, choć współpracujemy z nimi i z samorządami dla dobra wspólnego! Przede wszystkim służymy prawdzie i sprawie Ewangelii, Kościołowi katolickiemu – a jest on jeden, święty i katolicki, to znaczy powszechny! I otwarty – o czym nam niestrudzenie przypomina papież Franciszek; otwarty na ludzką rodzinę i każdego człowieka, co w naszych parafiach manifestuje się otwartymi kościołami! II Synod – tę sprawę postawił jasno – „Zarządza się, aby w każdej parafii kościół pozostawał w ciągu dnia otwarty”(404).
Bracia i Siostry!
Wspólnota, kościelna komunia, to, co po ludzku często wydaje się niemożliwe, dzięki mocy Jezusa Chrystusa i dzięki Jego obecności w Kościele, staje się rzeczywistością. Przyjmijmy z wiarą i nadzieją przesłanie dzisiejszej Ewangelii: „ błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.
Świętując dzisiaj dzień jedności Parafialnych Rad Duszpasterskich, już na początku kadencji wyrażam wam wdzięczność za ofiarną pracę, za wasz trud włożony w budowanie wspólnot parafialnych. Niech przez kolejne lata posługi prowadzi was światło Ducha Świętego, rozpraszające mroki trudnych chwil, decyzji czy też podejmowanych działań. Niech na wzór kobiety z dzisiejszej Ewangelii towarzyszy wam zawsze odwaga w zabieraniu głosu i zabieganiu o prawdę i sprawiedliwość, jedność i miłość. A podejmując decyzje stawajcie zawsze po stronie tego, co słuszne, po stronie dobra – tego dobra, które jest odblaskiem dobroci samego Boga. I pamiętajcie na słowa Jezusa:
„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie”.

Źródło: www.archidiecezja.katowice.pl

Przyjdźcie na ucztę! (Mt 22,4)

Słowo, które staje się życiem.

Perspektywa użyta w dzisiejszej Ewangelii jest podkreślona poprzez związek czekających na nas dóbr z czasem teraźniejszym.
Jezus posługuje się metaforą uczty, przywołaną już wcześniej przez Izajasza w pierwszym czytaniu. Pokazuje nam, że Królestwo Boże nadeszło pod Jego postacią, a my jesteśmy przez Niego wezwani. Na Boże zawołanie – które stało się jeszcze pilniejsze poprzez głoszenie go na ulicach – należy odpowiedzieć natychmiast, dzisiaj, nawracając się i pozostając otwartym. Każdy człowiek, ze swoją wolnością i swoimi sprawami, narażony jest na ryzyko niezrozumienia, że może nie stanąć na wysokości zadania. Nawet jeśli wiemy, że nie da się zatrzymać realizacji Bożego planu ludzka odmową. Nieprzyjęta Łaska zostanie przyjęta przez kogoś innego. Prawda o Bożej Miłości zostaje powierzona poganom. Jednak także i oni są narażeni na możliwość upadku, jeśli nie uznają praw kierujących Królestwem Bożym. Strój weselny jest czymś więcej niż tylko ubraniem: jest wewnętrzną zmianą, stawaniem się nową osobą. Jest to konieczne, by uczestniczyć w uczcie. O zbawieniu decyduje każda nasza decyzja.
Oczywiście, prawdą jest także, że każde spotkanie z Bogiem należy świętować. Nieskończona dobroć Boga ukazana zostaje w momencie zaproszenia na ucztę dobrych i złych. To zaproszenie przemienia. Zapraszać to znaczy przyjąć drugą osobę w gronie rodziny i pozwolić jej uczestniczyć w swoim życiu. Bóg przyjmuje nas w Trójcy Świętej i pozwala nam w pełni uczestniczyć w rzeczywistości niebieskiej. Starajmy się coraz lepiej rozpoznawać i przyjmować w każdym momencie dnia zaproszenia, które kieruje do nas Pan. Wiemy przecież, że nic nie jest małym dziełem, jeśli robione jest z miłością i dla miłości.

Giovanni Battista C.


NIECH TWOJE CZYNY POPRZEDZAJĄ SŁOWA

Jestem matką dwóch córek i katechetką. Myśląc o nowej ewangelizacji zastanawiałam się, jak mogę się lepiej do niej przygotować i co mogę dać zarówno moim uczniom, jak i córkom. Uczyłam się, czytałam, myślałam. Lecz pewnego dnia ktoś zwrócił mi uwagę, że zanim zaczniemy mówić, musimy stać się tym, co chcemy powiedzieć: to jedyny skuteczny sposób, by coś przekazać. Zdałam sobie sprawę, że muszę zmienić moje podejście do uczniów i do córek. Zaczęłam słuchać. Efekty są dużo większe niż się spodziewałam. Dostrzegam to przede wszystkim u moich dzieci, które są w wieku dojrzewania: stały się bardziej pogodne i mniej sceptyczne. Mój mąż mówi, że odkrył we mnie cechy, których wcześniej nie dostrzegał, a dzieci podczas katechezy słuchają tego, co mówię, chętniej niż kiedyś.Moim wielkim odkryciem było to, że jeśli wysłucham kogoś z miłością, zamiast cały czas mówić, mogę osiągnąć nieoczekiwane rezultaty.

R.M. – Lacjum


EWANGELIA

(dłuższa, Mt 22,1-14)

 Pan Bóg zaprasza ludzi na swoją ucztę. Oni różnie reagują na zaproszenie i różnie zachowują się wobec Jego wysłańców. Pan ukarze winnych i zaprosi jeszcze innych ludzi, ale każdy powinien być odpowiednio przygotowany. Wykorzystujmy więc czas, jaki nam daje Bóg.

Winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom (Mt 21,41)

Słowo, które staje się życiem

Dzisiejsza Ewangelia, poprzez przywołanie obrazu winnicy, pragnie uwypuklić Miłość Boga wobec Jego stworzenia. Groźba obecna w przypowieści konfrontuje się z Bożą Miłością z religijnego punktu widzenia, w czasach współczesnych Jezusowi. Należy ją odczytywać jako przekazanie winnicy, czyli Królestwa Bożego, ludom pogańskim.
Niewierność ludu Izraela, w szczególności jego wodzów, nie ogranicza się do braku wzrostu religijnego i moralnego, niezrozumienia proroków, lecz znajduje wyraz nawet w zabiciu Syna. Lecz „kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” nowego tworu, Kościoła. Królestwo Boże zostaje ofiarowane innemu ludowi, który wyda owoce. Owocami będą dzieła nawrócenia, sprawiedliwości i miłości: Boże oczekiwania zostają spełnione. Porażka ludu Starego Przymierza nie hamuje realizacji Bożego planu: wypełniają go ci, którzy są otwarci na wiarę, gotowi przyjąć i wcielić w życie Słowo Boże.

Ponownie zostajemy wezwani, by odpowiedzieć jednoznacznie Jezusowi. Dla wierzącego człowieka oczekiwanie na zbawienie jest czasem aktywnego działania, wyjściem naprzeciw Chrystusowi. Oczekiwanie chrześcijańskie jest bodźcem i zadaniem, by działać na rzecz sprawiedliwości, pokoju, wolności, braterstwa i godności każdego człowieka. „Przed odejściem z tego świata – mawiała św. Joanna D’Arc – nie dbajcie tylko o to, aby być dobrym, lecz starajcie się zostawić za sobą dobry świat”.

W tym tygodniu starajmy się aktywnie służyć naszym braciom: w rzeczach najprostszych, ale także w tych bardziej wymagających.

Giovanni Battista C.


JOHN, KTÓRY ZOSTAŁ PIEKARZEM

Z okazji Chrztu Świętego naszego syna Alberta, poprosiliśmy krewnych i znajomych, by zamiast kupować prezenty, przekazali datek na dobroczynny cel. Za zgodą wszystkich, zebraną sumę przekazaliśmy na zakup maszyn potrzebnych do uruchomienia piekarni w Kenii.

John jest tam miejscowym piekarzem, który przysposabiał się do zawodu w Niemczech. Kiedy zakończył naukę, wrócił do swojej wioski w pełni przygotowany, w teorii i praktyce, by wykonywać zawód. Brakowało mu tylko środków finansowych.

Po pewnym czasie dotarła do nas wiadomość, która wypełniła wszystkich radością: John rozpoczął już działalność piekarni w swoim kraju i dowodzi grupą około dwudziestu osób.

M.A. – Niemcy


EWANGELIA
(Mt 21,33-43)

Pan Bóg powierza ludziom odpowiedzialność za wiele spraw. Liczy na ich współpracę. Czasem spotyka się z niewdzięcznością i lekceważeniem. Dzierżawcy uważają się za właścicieli. Chcą się pozbyć wysłanników prawdziwego Pana. Jak ja podchodzę do dóbr, którymi z łaski Bożej mogę teraz dysponować? Jak nimi zarządzam dla dobra swojego i innych?

Bóg inny niż my

My, ludzie, doświadczamy kruchości własnych postaw. Często w trudnych sytuacjach sprawdza się, jak głęboko zakorzenione jest w człowieku dobro lub zło. Czasem dziwimy się, jak dany człowiek mógł przejść z jednej skrajności w drugą. Zachwycamy się spektakularnymi nawróceniami i smucimy z równie spektakularnych upadków.
Jak wiele może zmienić się w człowieku pod wpływem jego doświadczeń! Dzisiejsza liturgia słowa mówi: nic nie jest raz na zawsze przesądzone, jeśli chodzi o kondycję duchową człowieka... a Pan Bóg jest wierny i niezmienny w miłości.
Dzisiejsze czytania zdaje się łączyć jedna myśl: Bóg jest całkowicie inny niż my. Prawda na pozór oczywista. A gdybyśmy naprawdę ją przyjęli i zaczęli naśladować Pana Jezusa? Każdy z ludzi chce być kimś, a Chrystus – Bóg Człowiek – jako jedyny nie korzysta z tej sposobności, choć to właśnie On ma do tego prawo.
Jezus jako Bóg ogołocił się z Bóstwa, a jako Człowiek uniżył się w swoim człowieczeństwie aż do końca. |Stał się naprawdę najmniejszy aż do całkowitej utraty siebie samego, czyli do śmierci. Przyjąć Bożą logikę – za Jego łaską – to kierować się zasadami odwrotnymi, niż podpowiada „świat”. Duchowymi oczami widzimy, że im trudniej, tym lepiej, jak mawiali św. Ignacy czy św. Teresa Wielka. Po co aż tak? By doświadczyć, że to dar Ojca.
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że gdy człowiek stawia na słowa, Bóg patrzy na czyny, bo po zaangażowaniu woli rozpoznaje serce człowieka.
Dziś także rozpoczyna się miesiąc Różańca. Ta prosta modlitwa ma nieograniczoną moc. Przekonajmy się o tym sami.

s. M. Aleksandra Szyborska – Uczennica Boskiego Mistrza
DZIEŃ PAŃSKI – Biuletyn liturgiczny nr 48


Zemsta czy dialog

Pewnej nocy krowy sąsiada wtargnęły na moją plantację fasoli. Uległa ona całkowitemu zniszczeniu. Nie był to pierwszy raz. Właśnie dlatego nie rozmawialiśmy z nim już od dłuższego czasu. Jednak teraz miarka się przebrała i stwierdziłem, że musi za to zapłacić. Musi w końcu zrozumieć, ile złego nam już wyrządził. Ja, moja żona i dzieci wzięliśmy wielkie drewniane kije i ruszyliśmy w stronę domu sąsiada. Ale już po kilku krokach przypomniałem sobie słowa Pisma i powiedziałem: „Zatrzymajcie się! Nie możemy tam pójść. W zeszłym tygodniu dostałem ulotkę z fragmentem Pisma Świętego, który mówił o przebaczaniu wrogom, a za kilka dni wracam na katechezę. Jak ja się tam pokażę, jeśli teraz pójdziemy go ukarać w ten sposób?”. „Ale jeśli tego nie zrobimy, nic się nie zmieni i nadal będzie niszczyć nasze uprawy!”. Wróciliśmy do domu, usiedliśmy. Wydawało nam się niesprawiedliwe zostawić wszystko tak, jak było. Zdecydowaliśmy, że pójdziemy do niego, ale nie z bojowym nastawieniem, lecz aby rozpocząć dialog. Wyjaśniliśmy sąsiadowi całe zajście i poprosiliśmy, by bardziej uważał na swoje krowy. Zamurowało go. Rzucił się do moich stóp i błagał o wybaczenie. Od tamtego czasu zawsze się ze sobą witamy i powiedziałbym nawet, że zostaliśmy przyjaciółmi. A nie rozmawialiśmy ze sobą od miesięcy! Mój dom napełnił się nową radością.

C. – Gwinea


 

EWANGELIA 

(Mt 21,28-32)

 Dwaj synowie stają wobec tego samego polecenia ojca. Ich słowa przeczą ich własnym czynom. Często zwodzi nas czyjaś grzeczność. Nie wiemy, co za nią stoi. Zatem patrzmy na ludzkie czyny. Sami dotrzymujmy zobowiązań. Chętnie podejmujmy dobre dzieła, choćby były trudne. Cieszmy się z poprawy błądzących.

Pozwól się odnaleźć

Co zrobić, aby się zbawić? Czy wszyscy ludzie będą zbawieni? Czasem zadajemy sobie te pytania. Towarzyszy im lęk i niepewność, bo jaka jest jakość mojego życia? Czy zasługuję na karę, czy na nagrodę?
To niewłaściwie postawione pytania. To nie ja siebie zbawiam. Moje zbawienie jest obietnicą Boga, w którego wierzę. Jest On jednocześnie Sędzia sprawiedliwym i Miłosierdziem. Pan Bóg pragnie mojego zbawienia i tylko On zna jakość mojego życia.
Wszyscy otrzymaliśmy tę obietnicę. Zbawienie jest powołaniem każdego człowieka. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa prowadzi mnie do tego celu. To prowadzenie jest raczej towarzyszeniem, z szacunkiem dla mojej wolności. W tej wolności bywa, że wybieram złe drogi. Wtedy Chrystus czeka, abym dostrzegł Jego obecność. Gdy Go odkrywam na nowo, Jezus na nowo przypomina mi o celu. O zbawieniu.
Ten cel wydaje mi się czasem nagrodą za zasługi. Za dobre życie, za wierność Panu Jezusowi. Bardzo się staram, ale wciąż jest lęk: Czy wystarczająco? Tymczasem Pan Bóg mówi o sobie: „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (I czytanie). On nie jest jak wychowawca z mojej szkoły, na którego życzliwość musiałem zasłużyć.
Miłosierna miłość Boga do mnie nie ulega zmianom. Niezależnie od tego, co czuję. On jest dla mnie zawsze życzliwy. Zawsze jest „po mojej stronie”. I pragnie tylko, abym ja przy Nim trwał i pozwolił podnosić się bez upadków. W Jezusie Bóg szuka mnie i wciąż odnajduje. I daje nową szansę, aby podążać za obietnicą nieba.

o. Tomasz Słowiński – dominikanin
DZIEŃ PAŃSKI - Biuletyn liturgiczny nr 47/2017


 

EWANGELIA
(Mt 20,1-16a)

Gospodarz najmuje pracowników o różnych porach dnia. Dla każdego ma zajęcie. Wypłaca tyle, ile potrzeba na całodzienne utrzymanie. Nie daje więcej, ale też nikomu nie daje mniej niż trzeba. Ufajmy Mu i naśladujmy Jego troskę o wszystkich.

 

Strona 5 z 63

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

(od 22.01.2018 nowe godziny)
poniedziałek

9:00-10:00, 16:45-17:45
wtorek
9:00-10:00
środa
16:45-17:45
czwartek
9:00-10:00, 16:45-17:45
piątek
9:00-10:00

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie